Säännöt

KUNINKAANNIEMEN VIEMÄRIOSUUSKUNTA

 

1 §

Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Kuninkaanniemen viemäriosuuskunta ja kotipaikka on Kajaani.

 

2 §

Toimiala

Osuuskunnan toimialana on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi rakentaa, ylläpitää ja hoitaa viemärilaitosta ja tarjota viemärihuoltopalveluja pääasiassa jäsenille. Osuuskunnan palveluja voivat käyttää hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään muutkin kuin jäsenet.

 

3 §

Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, voin hallitus alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

 

4 §

Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan viemäriverkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja.

 

5 §

Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä  

Liittymisestä osuuskunnan viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.  

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.  

 

6 §

Osuus ja osuusmaksu  

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista liittymää kohti.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 100 euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

 

7 §

Vapaaehtoiset osuudet

Osuuskunta voi antaa myös vapaaehtoisia osuuksia. Osuuskunnan kokous päättää vapaaehtoisten osuuksien antamisesta tai valtuuttaa hallituksen päättämään siitä. Valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Jäsen ei saa vähentää vapaaehtoisten osuuksiensa lukumäärää ennen kuin on kulunut vähintään viisi vuotta tällaisen osuuden antamisesta.

 

8 §

Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Osuuskunnan kokous päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja -tavasta ja muista ehdoista tai se voi valtuuttaa hallituksen päättämään niistä.  Tällainen valtuutus voidaan antaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle tämän osuus on siirtynyt, samoin kuin se, jolle jäsen on siirtänyt osuutensa, on siirtyneen osuuden osalta vapaa liittymismaksun suorittamisesta sellaisin edellytyksin kuin jäljempänä on mainittu.

 

9 §

Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

 

10 §

Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

 

11 §

Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii viemärijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.

 

12 §

Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

 

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä

 

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa

 

3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

 

4) kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3) kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja

 

sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa  viemäriverkostoon liitetyt johdot.

 

13 §

Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnan vararahasto kartutetaan niin suureksi, että se vastaa yhtä sadasosaa (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään kaksituhattaviisisataa euroa (2 500 €).

Niin kauan kuin vararahasto ei nouse edellä mainittuun vähimmäismäärään, siirretään siihen vuotuisesta ylijäämästä vähintään 5 % sen jälkeen, kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

 

13 §

Jäsenten yksimielinen päätös

Osuuskunnan jäsenet voivat yksimielisenä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta ilman kokousta. Päätöksenteko edellyttää kaikkien osuuskunnan jäsenten osallistumista ja yksimielisyyttä.  

Päätös on tehtävä kirjallisesti ja se on päivättävä ja vähintään kahden jäsenen allekirjoitettava.  Päätöksessä on mainittava päätökseen osallistuneiden jäsenten nimet.  

Kirjalliseen päätökseen sovelletaan muuten, mitä osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta säädetään. Päätökseen ei kuitenkaan tarvitse sisällyttää tai liittää ääniluetteloa.

 

14 §

Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä.  Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

 

15 §

Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa

2) todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

3) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

4) päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta

 

päätetään ylijäämän käyttämisestä

 

määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin

     tarkastajien palkkiot

 

valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

 

9) valitaan tarvittaessa yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä#

10) määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

   käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

16 §

Kokouskutsu  

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

 

17 §

Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä, jotka valitaan toimiinsa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin  monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

 

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen aviopuolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

 

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

 

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain kolmannes,  aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

18 §

Hallituksen kokoukset  

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

 

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

 

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa.  Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

 

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

 

päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

 

päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

 

tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia

 

4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

 

 käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen

toimenpiteitä vaativia asioita.

 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

 

19 §

Toimitusjohtaja

 

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää.  Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

 

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja toimeentuloon liittyvistä asioista.

 

20 §

Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

 

Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja tai puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet aina kaksi yhdessä.

 

Hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden osuuskunnan palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

 

Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta.

 

21 §

Tilikausi ja tilinpäätös

 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.  Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

 

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.

 

22 §

Tilintarkastajat  

Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

 

23 §

Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

 

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

 

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

 

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.  

 

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

 

24 §

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

 

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

 

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama  liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä.  Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.

 

25 §

Jäsenen erottaminen

 

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta.  

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

 

1) jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan

 

2) jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia

 

3) jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

 

4) jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai

 

jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.

 

26 §

Ylijäämän jakaminen

 

Ylijäämää voidaan jakaa jäsenille tilikauden aikaisen osuuskunnan palveluiden käytön perusteella tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille tai vapaaehtoisille osuuksille.

 

Ylijäämää voidaan jakaa samalla kertaa yhdellä tai useammalla perusteella. Ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous.

 

27 §

Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

 

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös   on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.  

 

28 §

Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

 

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

 

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

 

29 §

Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa

 

30 §

Sääntöjen muuttaminen

 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole toisin sanottu, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

 

Kuninkaanniemi, säännöt.doc